پنج شنبه, 28 دی 1396 03:31

گردش اتوماتیک چراغ های جلو SBL

گردش اتوماتیک چراغ های جلو SBL: سیستم SBL مسیری که خودرو به سمت آن می چرخد را روشن می نماید و باعث افزایش امنیت و کاهش خطر تصادف هنگام پیچیدن خودرو می گردد. این سیستم موانعی مانند عابر پیاده، خودروهای دیگر، حیوانات و اشیا را زودتر مشخص می کند و زمان بیشتری برای نشان دادن عکس العمل در اختیار راننده می گذارد.